SBOTV GURUku : Eps 16 Kelas 1 SD (Kamis, 27 Agustus 2020)

Tema : Kegemaranku.

Tema: Kegemaranku.

Sub Tema 4, Materi: Pola Bilangan, KD

Guruku : Afita Nurul Aini,S.Pd.,Gr. - SDN TEMBOK DUKUH IV/86 Surabaya