SBOTV GURUku Kelas 6 SD - 23 September 2020

Agama Katholik,

Agama Katholik, Umat Israel Jatuh Bangun.

Guruku : Mateus Suprat, S.Pd. M.Th / PNS | SDN Balongsari I/500 Surabaya