SBOTV GURUku Kelas 2 SD - 11 September 2020

Tema Tugas sehari-hari.

Tema Tugas sehari-hari.

Sub tema 1 : Simbol Pancasila dan Penerapannya.

Guruku : Nidyah Eka Wulansari, S.Pd  SD Kyai Ibrahim  Surabaya