SBOTV GURUku Kelas 4 SD - 21 Oktober 2020

Bahasa Jawa

Bahasa Jawa, Materi Unsur-Unsur Cerita Rakyat.            Guruku : Ketut Edy Saputro,S.Pd.