SBOTV GURUku Kelas 3 SD - 18 September 2020

Tema Benda di sekitarku.

Tema Benda di sekitarku.

Sub tema 3 perubahan wujud benda.

Guruku : Vavio Oktavia, S.Pd | SDN Wonokromo III Surabaya