Tag: Surabaya

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 6 SD - 13 Oktober 2020

Tema : Globalisasi

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 5 SD - 13 Oktober 2020

Pendidikan Agama Katholik,

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 4 SD - 13 Oktober 2020

Tema : Berbagai Pekerjaan.

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 3 SD - 13 Oktober 2020

Tema : Benda di Sekitarku.

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 2 SD - 13 Oktober 2020

Tema : Tugas Sehari-hari.

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 1 SD - 13 Oktober 2020

Tema : Kegiatanku.

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 6 SD - 12 Oktober 2020

Tema : Globalisasi

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 5 SD - 12 Oktober 2020

Tema : Sehat Itu Penting.

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 3 SD - 12 Oktober 2020

Tema : Benda di Sekitarku.

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 2 SD - 12 Oktober 2020

Pendidikan Agama Kristen

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 1 SD - 12 Oktober 2020

Tema : Kegiatanku.

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 5 SD - 8 Oktober 2020

Pendidikan agama Kristen

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 6 SD - 8 Oktober 2020

Tema : Globalisasi

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 3 SD - 8 Oktober 2020

Tema : Benda di Sekitarku.