Tag: Surabaya

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 3 SD - 23 Oktober 2020

Tema : Benda di Sekitarku.

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 2 SD - 23 Oktober 2020

Pendidikan Agama Budha.

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 1 SD - 23 Oktober 2020

Tema : Kegiatanku

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 6 SD - 21 Oktober 2020

Tema : Globalisasi.

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 5 SD - 21 Oktober 2020

Tema : Ekosistem.

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 3 SD - 21 Oktober 2020

Tema : Benda di Sekitarku.

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 2 SD - 21 Oktober 2020

Tema : Tugas Sehari-hari.

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 1 SD - 21 Oktober 2020

Tema : Kegiatanku.

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 6 SD - 20 Oktober 2020

Tema : Globalisasi.

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 4 SD - 20 Oktober 2020

Tema : Berbagai Pekerjaan.

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 3 SD - 20 Oktober 2020

Tema : Benda di Sekitarku.

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 2 SD - 20 Oktober 2020

Tema : Tugas Sehari-hari.

Guruku

SBOTV GURUku Kelas 1 SD - 20 Oktober 2020

Pendidikan Agama Kristen