Guruku

GURUku : Eps 8 Kelas 1 SD (Rabu, 12 Agustus 2020)

Tema : Kegemaranku

GURUku : Eps 7 Kelas 2 SD (Selasa, 11 Agustus 2020)

Tema : Bermain di Lingkunganku

GURUku : Eps 7 Kelas 6 SD (Selasa, 11 Agustus 2020)

Tema : Persatuan Dalam Perbedaan

GURUku : Eps 7 Kelas 5 SD (Selasa, 11 Agustus 2020)

Tema : Udara Bersih

GURUku : Eps 7 Kelas 3 SD (Selasa, 11 Agustus 2020)

Pendidikan Agama Katholik

GURUku : Eps 7 Kelas 1 SD (Selasa, 11 Agustus 2020)

Tema : Kegemaranku

GURUku : Eps 3 Kelas 6 SD (Rabu, 5 Agustus 2020)

Mata Pelajaran : Bahasa Inggris

GURUku : Eps 3 Kelas 5 SD (Rabu, 5 Agustus 2020)

Tema : 2. Udara Bersih

GURUku : Eps 3 Kelas 1 SD (Rabu, 5 Agustus 2020)

Tema : Kegemaranku

GURUku : Eps 3 Kelas 2 SD (Rabu, 5 Agustus 2020)

Tema : Bemain di Lingkungan